Chính Sách Thanh Toán

/ /

Thanh Toán

1. Đối với một số sản phẩm/dịch vụ, Nhà cung cấp Dịch vụ sẽ yêu cầu Thanh toán Trước và/hoặc thanh toán được thu trong kỳ Trải nghiệm Du lịch của bạn

  • Nếu chúng tôi sắp đặt để bạn thanh toán, chúng tôi (hoặc, trong một số trường hợp, công ty liên kết của chúng tôi tại quốc gia mà khoản thanh toán của bạn được chuyển đi) sẽ chịu trách nhiệm quản lý khoản thanh toán của bạn và đảm bảo giao dịch của bạn với Nhà cung cấp Dịch vụ của chúng tôi được hoàn tất. Trong trường hợp này, khoản thanh toán của bạn cấu thành việc tất toán giá tiền dịch vụ "đến hạn và phải trả".
  • Nếu Nhà cung cấp Dịch vụ thu tiền bạn, thì thường sẽ thu trực tiếp ngay từ đầu khi bạn bắt đầu Trải nghiệm Du lịch, nhưng cũng có trường hợp (chẳng hạn) họ tính tiền thẻ tín dụng của bạn khi bạn đặt dịch vụ, hoặc bạn thanh toán khi bạn trả phòng Chỗ nghỉ của mình. Điều này phụ thuộc vào chính sách Thanh toán Trả trước của Nhà cung cấp Dịch vụ như đã thông báo cho bạn trong quá trình đặt dịch vụ.

2. Nếu Nhà cung cấp Dịch vụ yêu cầu Thanh toán Trả trước

Khoản thanh toán trả trước có thể được thực hiện hoặc ủy quyền trước vào thời điểm bạn thực hiện Đơn đặt, và có thể không được hoàn tiền. Vì vậy, trước khi bạn đặt, vui lòng kiểm tra chính sách Thanh toán Trả trước của Nhà cung cấp Dịch vụ (hiển thị lúc bạn đặt), chúng tôi không tác động và không chịu trách nhiệm về chính sách này.

3. Bảo mật phương thức thanh toán

Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ bất kỳ hành vi gian lận hoặc sử dụng trái phép nào đối với Phương thức Thanh toán của mình, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn, là bên có thể chi trả mọi khoản phí phát sinh do hành vi gian lận hoặc sử dụng trái phép đó, có thể trừ đi mức miễn thường.

4. Lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin chi tiết về Phương thức Thanh toán của bạn cho các giao dịch trong tương lai sau khi được bạn chấp thuận.

Chính Sách 

  • Khi bạn thực hiện Yêu cầu đặt phòng, bạn chấp nhận các chính sách áp dụng được hiển thị trong quy trình đặt. Bạn sẽ thấy chính sách hủy của từng Nhà cung cấp Dịch vụ và bất kỳ chính sách nào khác (về yêu cầu độ tuổi, tiền đặt cọc đảm bảo/đề phòng hư hại, phụ phí bổ sung cho các Đơn đặt theo nhóm, giường phụ, bữa sáng, vật nuôi, chấp nhận thanh toán thẻ, v.v.) trên Nền tảng của chúng tôi: trên các trang thông tin của Nhà cung cấp Dịch vụ, trong quá trình đặt, trong mục ghi chú, và/hoặc trong email xác nhận hoặc vé (nếu có).
  • Nếu bạn hủy Đơn đặt hoặc vắng mặt, mọi khoản phí hủy/vắng mặt và hoàn tiền sẽ tùy thuộc vào chính sách hủy/vắng mặt của Nhà cung cấp Dịch vụ.
  • Một số Đơn đặt không thể được hủy miễn phí, trong khi các Đơn đặt khác chỉ có thể được hủy miễn phí trước một thời hạn nhất định.
  • Nếu bạn đặt Trải nghiệm Du lịch bằng cách thanh toán trước (bao gồm mọi yếu tố cấu thành giá cả và/hoặc đặt cọc đề phòng hư hại nếu có), Nhà cung cấp Dịch vụ có thể hủy Đơn đặt mà không cần thông báo nếu họ không thể thu được số tiền đó vào ngày đã ấn định. Nếu họ hủy, bạn sẽ chỉ được nhận lại các khoản thanh toán không hoàn tiền đã chi trả theo quyết định của họ. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng thanh toán được tiến hành đúng thời hạn (rằng thông tin ngân hàng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của bạn là chính xác, và bạn có đủ số dư trong tài khoản của mình).
  • Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ không thể đến đúng hẹn, vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp Dịch vụ của bạn và cho họ biết thời gian đến dự kiến, để họ không hủy Đơn đặt của bạn. Nếu bạn đến muộn, chúng tôi không chịu trách nhiệm về hậu quả (ví dụ: Đơn đặt bị hủy, hoặc bất kỳ khoản phí nào mà Nhà cung cấp Dịch vụ có thể thu).
  • Là người thực hiện Đơn đặt, bạn chịu trách nhiệm về các hành động và hành vi (liên quan đến Trải nghiệm Du lịch) của mọi thành viên trong đoàn. Bạn cũng có trách nhiệm xin phép họ trước khi cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của họ.

Bài viết liên quan